PRIVACY VERKLARING
STICHTING STEUNPUNT VOOR VERLIES EN ROUW
(hierna genoemd: ZEEUWS VERLIES)

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zeeuws Verlies, april 2024

Wij, bestuur en medewerkers van Zeeuws Verlies en de mensen met wie wij samenwerken, respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG.

Over ons

Zeeuws Verlies is in 2003 opgericht als Stichting Zeeuws Steunpunt voor Verlies en Rouw. Het wil een kenniscentrum zijn over verlies en rouw ten behoeve van iedereen die hierover vragen heeft. Voor alle inwoners van Zeeland maar ook voor professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en andere beroepsgroepen in Zeeland.

Zeeuws Verlies kent de beschikbare rouwzorg in Zeeland en kan hierover informatie geven. Ook kan zij verwijzen naar passende hulp in de omgeving. Rouwzorg betreft het hele terrein van zorg rondom het overlijden. Dit kan zowel individueel als in lotgenotengroepen zijn. Ook hulp bij ander ingrijpend verlies behoort tot onze kerntaken.

Zeeuws Verlies beschikt over een team van deskundige en goed opgeleide vrijwillig medewerkers. Zij begeleiden mensen die te maken hebben met rouw en die zich met vragen bij ons hebben aangemeld. Dat kan kort na het overlijden zijn, maar ook (jaren) later. Zij bieden een luisterend oor en helpen mensen de draad weer op te pakken. Ook professionals kunnen een beroep op ons doen wanneer zij informatie zoeken over rouw en verlies voor een leerling, bezoeker, cliënt, patiënt of willen weten welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding of lotgenoten-contact.

Als kenniscentrum

 • Organiseren we regelmatig openbare lezingen en trainingen.
 • Bevorderen we de kennis en deskundigheid van vrijwillig medewerkers en professionals die werkzaam zijn in de begeleiding en hulpverlening rond het brede terrein van verlies en rouw.
 • Stimuleren we nieuwe initiatieven op het gebied van verlies en rouw evenals uitwisseling van ervaring en kennis over rouwzorg. Dit ter bevordering van de kwaliteit.
 • Helpen we studenten van HZ en andere studies met afstudeerproducten.
 • Op aanvraag worden er presentaties over de activiteiten van Zeeuws Verlies gegeven.
 • Behartigen we de belangen voor goede rouwzorg binnen Zeeland; zoals  lotgenotencontact.
 • Kennen we alle organisaties die een aanbod hebben rondom verlies en rouw. Wij stemmen af, verbinden en werken samen.

Contactgegevens

Zeeuws Verlies
Vlissingsestraat 41s
4388 HA Oost-Souburg
KvK: 22055538

Gegevens die wij verzamelen voor het op uw verzoek verstrekken van informatie

Uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Met het invullen van het contactformulier op de website geeft u hiervoor uw toestemming.

Gegevens die wij verzamelen naar aanleiding van uw verzoek (hulpvrager) voor begeleiding

Vrijwillig medewerkers zullen voor een goede begeleiding in veel gevallen een klein dossier aanleggen. Dit dossier zal naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer van de hulpvrager bevatten, naast aantekeningen over de situatie die persoonlijk aan de vrijwillig medewerker c.q. het bestuurslid zijn toevertrouwd, alsmede aantekeningen over de begeleiding.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden door de penningmeester. Hierop wordt vermeld: naam, adres en woonplaats van de hulpvrager • de datum van de begeleidingsgesprekken • een korte omschrijving • de kosten van het consult.

Beveiliging persoonsgegevens

De vrijwillig medewerker doet haar[1] best om uw privacy te waarborgen. Dat doet zij door:

 • Zorgvuldig om te gaan met deze persoonlijke gegevens.
 • Er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Dit betekent ook dat de vrijwillig medewerker het onmiddellijk meldt bij een bestuurslid als aan Zeeuws Verlies gerelateerde informatie is kwijtgeraakt of gestolen. Indien van toepassing zal Zeeuws Verlies dit dan namelijk op haar beurt direct melden bij de belanghebbende personen en/of instanties.
 • Bij collegiale intervisie alleen geanonimiseerde informatie te delen.
 • Na afloop van de begeleiding het persoonlijk dossier te anonimiseren.
 • Als zij vanwege een andere reden gebruik wil maken van de haar toevertrouwde gegevens en informatie, dan zal zij betrokkene(n) eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

In het eerste gesprek met de vrijwillig medewerker zult u worden verzocht hiervoor toestemming te verlenen door middel van het ondertekenen van Formulier B.

Alle vrijwillig medewerkers en bestuursleden van de Stichting Zeeuws Verlies zijn bekend met de afspraken die over de bewaking van de privacy gemaakt zijn met gebruikers van de diensten van de Stichting. Zij zijn verplicht zich aan deze afspraken te houden en hebben hiervoor Formulier A ondertekend.

Website

Voor het beheer van zeeuwsverlies.nl werken wij nauw samen met Dainamics Webdesign, dainamics.nl. De privacyverklaring van Dainamics Webdesign vindt u @ https://www.dainamics.nl/privacyverklaring/

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer. In de privacyverklaring van Dainamics Webdesign vindt u informatie over hoe op de website van Zeeuws Verlies omgegaan wordt met Cookies.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de privacy verklaringen met u te delen:

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op de website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten zeeuwsverlies.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Daarna worden zij anoniem gemaakt dan wel uit alle systemen (analoog en digitaal) definitief verwijderd.

De fiscale bewaarplicht van facturen is 7 jaar. De betreffende gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@zeeuwsverlies.nl .

Wijzigingen

Zeeuws Verlies behoudt zichzelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat zij beschikbaar zijn.

Zeeuws Verlies
April 2024

[1] Dit document is opgesteld in de vrouwelijke vorm, maar geldt evengoed voor de mannelijke begeleider van Zeeuws Verlies.